Barion Pixel
Pénznem:

Általános Szerződési Feltételek


A Ronaqua Kft. Üzletszabályzata

Ronaqua Webshop

Üzletszabályzat

Hatálya: 2020. január 1.-étől

Készítés dátuma:

2020.01.01.                                                                                                  

 

 

             

Szolgáltató neve: Ronaqua Kft.

Címe: 2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1.

Tel: +36 27 347 805

E-mail: ronaqua@ronaqua.hu

Internet: www.ronaqua.hu

 

 

1. Az Üzletszabályzat célja, tárgya és szabályozási köre

 

1.1. A Ronaqua Kft., továbbiakban, mint Szolgáltató az Üzletszabályzatát a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a termékeivel és szolgáltatásaival a továbbiakban, mint Termék és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Termékeit igénybe vevő (magánszemély, egyéni cég, cég és szervezet), továbbiakban, mint Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Termékek igénybevételével összefüggő lényeges körülményeket. 

 

1.2. Az Üzletszabályzat szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételei, a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatban lévő Ügyfél között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 

2. Az Üzletszabályzat nyilvánosságra hozatala

 

Az Ügyfélnek az Üzletszabályzatot megrendelések feladásakor online, míg a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, jelen Üzletszabályzatba foglalt Általános Szerződési Feltételeket, az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor írásban kell elfogadnia. Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfél által történő elfogadása, az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálybalépésének előfeltétele. A hatályos Üzletszabályzat megtekinthető a Szolgáltató internetes honlapján  (www.ronaqua.hu)

3. Az Üzletszabályzat hatálya

 

Az Üzletszabályzat és annak módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba és marad mindaddig, amíg a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult.

 

 

4. Általános tudnivalók

 

4.1. Jelen Üzletszabályzat vonatkozik minden adásvételre és Termék igénybevételére, melyet az Ügyfél, mind offline: személyesen, telefonon, faxon, e-mailben és levélben, mind online: a Szolgáltató internetes oldalain történő megrendeléssel kezdeményez, ezen oldalakon azonban online fizetés nem lehetséges, ezen webshop, a továbbiakban, mint Webshop kizárólag a Termékekkel kapcsolatos információk megtekintésére és a megrendelések leadására szolgál.

A megrendelést követő bármilyen Termék igénybevételére vonatkozó folyamatok, az offline és online leadott megrendelések esetében megegyezőek, és az arra érvényes feltételek egyaránt vonatkozóak.

 

4.2. A Szolgáltató internetes oldalain történő böngészés és az online megrendelések nem kötöttek előzetes regisztrációhoz, az Ügyfél a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat, a megrendelés(ek) leadásának megerősítésekor küldi el, jelen Üzletszabályzat és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg. Offline megrendelések esetében ugyanezen adatok, a megrendelés teljesítését követően kerülnek be a Szolgáltató elektronikus nyilvántartási rendszerébe.

 

4.3. A megrendelés(ek) leadást követően a Szolgáltató  minden esetben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a teljesítés körülményeire vonatkozó további információk egyeztetése céljából, de ezt megelőzően, az Ügyfelek automatikus visszaigazoló levelet kapnak a megrendelések beérkezéséről. A szerződéskötés a megrendelés teljesítésekor, írásban jön létre. 

 

4.4. A tényleges teljesítési időről Ügyfelek, a rendelést követő kapcsolatfelvételkor kapnak pontos felvilágosítást.

 

 

4.5. A Webshopban feltüntetett árak legtöbb esetben megegyeznek a tényleges fogyasztói árral, de egyes esetekben eltérőek lehetnek a gyártói és egyéb árváltozások, valamint az internetes oldalak frissítési idejének különbözetéből adódóan. Esetleges eltérés esetén a Szolgáltató, a rendelést követő kapcsolatfelvételkor tájékoztatja az Ügyfelet az eltérés mértékéről, a tényleges fogyasztói árról. Amennyiben Ügyfél a tényleges fogyasztói árat kedvezőtlennek találja a vásárlás szempontjából, úgy az, a vásárlási szándékától elállhat, megrendelését visszamondhatja, törölheti.

 

4.6. A Szolgáltató célja az Ügyfelek maximális megelégedettsége, és a folyamatos fejlesztés a változó igényekhez igazodva. Kizárólag minőségi termékeket (alapkövetelményként CE minősítéssel bíró és ISO minőségirányítási rendszerben előállított) kínál Ügyfelei számára, hosszú távú élettartamot garantálva ezzel. Szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok lefedjék az összes olyan kérdést, mely igénybevételük során felmerülhet. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, illetve a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

5. Megrendelések és azok módosításai

 

Mind az offline, mind az online leadott megrendelések vonatkozhatnak a Szolgáltató internetes oldalain található egy vagy több termékre, szolgáltatásra vagy ezek kombinációjára, együttesére is.

Minden online leadott megrendelés további egyeztetés tárgyát képezi (ld. 4.3. pont), melyet a Szolgáltató tájékoztató jellegű információként, rugalmasan kezel. Ügyfélnek lehetősége van további változtatásokra a Szolgáltató általi egyeztetés alkalmával, vagy saját kezdeményezéssel offline megrendelések esetében is, írásban: e-mailben vagy faxon keresztül a meghatározott teljesítési/szállítási időt megelőző 3. napon belül. A megrendelés módosításához szükséges e-mail cím és fax szám megtalálható a Szolgáltató internetes oldalán a Kapcsolat menüpont alatt.

 

 

6. Megrendelések törlése

 

Az Ügyfél a megrendelés(eke)t, mind offline mind online leadott megrendelések esetében, azok meghatározott teljesítési/szállítási idejét megelőző 3 napon belül bármikor szabadon és következmény nélkül lemondhatja, írásban: e-mailben vagy faxon keresztül, a Szolgáltató internetes oldalán a Kapcsolat menüpontban közzétett ezen címek valamelyikén. Amennyiben Ügyfél ezen feltételeknek nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltató felé a későn vagy le nem mondott,- valamint a szolgáltatás(ok )hoz kapcsolódó termékek téves szállításából adódó költségeit megtéríteni.

 

 

7. Elállás joga

 

Hivatkozással az 17/1999. (II. 5.) Kormány rendeletre, minden Ügyfélnek a termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül Elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

 

 1. Az Elállási jog minden termékre vonatkozik, ami hiánytalan és eredeti csomagolásában érkezik vissza a Szolgáltatóhoz.

 

 1. Ügyfél az Elállásra vonatkozó igényét írásban: e-mailben vagy faxon keresztül jelenti be, ezen elérhetőségek megtalálhatóak a Szolgáltató internetes oldalán a Kapcsolat menüpont alatt.

 

 1. Szolgáltató a termék ellenértékét személyes visszajuttatás esetén azonnal visszafizeti. Amennyiben az Ügyfél a terméket postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza, úgy a Szolgáltató annak ellenértékét az átvételtől számított maximum 20 munkanapon belül utalja vissza, az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra. 

 

 1. A visszatérítés nem vonatkozik a termék visszajuttatásának költségeire és a szállítási költségre, amennyiben azt az Ügyfél viseli, tekintettel arra, hogy a Kormány rendelet értelmében nem vonatkozhat elállás olyan „szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte”. 

 

 1. Abban az esetben, amikor a szállítási költséget a Szolgáltató viseli, a termék ellenértékéből adódó visszatérítés összegét a szállítási költséggel csökkentve utalja vissza.

 

 

 1. Nem élhet az Ügyfél Elállási jogával szolgáltatások esetében, amennyiben Szolgáltató azok teljesítését már megkezdte, így ha a termék vásárlásához további szolgáltatások kapcsolódnak (mint például egy hálózati vízadagoló vásárlása esetén a készülék bekötése), úgy az Ügyfél Elállása esetén a Szolgáltató a visszatérítendő, termék ellenértékéül szolgáló összeget szintén csökkenti az adott szolgáltatás költségével abban az esetben is, ha erre a szolgáltatásra a termék vásárlásakor nem számol fel költséget. Ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek az a következőképen alakulnak:

 

 1. Nem vonatkozik az Elállási jog vízadagoló készülékek szűrőjére, CO2 palackok töltésére, a továbbiakban mint Töltőanyagok, ha ezen Töltőanyagok használatát az Ügyfél már megkezdte. Amennyiben a Töltőanyagok megvásárolt termékhez kapcsolódnak melyre vonatkozóan Ügyfél Elállási jogot érvényesít, úgy a Szolgáltató a visszatérítendő, termék ellenértékéül szolgáló összeget csökkenti a fent említett használatba vett Töltőanyag(ok) értékével, melyek a következőképen alakulnak:

 

 1. Amennyiben egy termékről a felbontása után, az átadó jelenlétében derül ki, hogy az bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Szolgáltató ezen termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít. Amennyiben a termék 8 munkanapon belül a Szolgáltató által vállalt garancia hatálya alá tartozó hibával meghibásodik, akkor Ügyfél a termékre, garanciális jogát érvényesítheti.

 

 1. Nem vonatkozik az Elállási jog, az átvétel után megsérült termékre, illetve olyan termékre, amely nem eredeti és vagy hiányos csomagolásban, tartozékok bármelyike nélkül érkezik vissza a Szolgáltatóhoz.

   

 

8. Garancia, szavatosság

 

8.1. A Szolgáltató az érvényes jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján szavatolja, hogy az általa értékesített termékek, gyártási vagy konstrukciós hiba miatt a termékekre vonatkozó szavatossági időn belül nem fognak elromlani, hogy az Ügyfél a vásárlás során jól működő árut kap. Amennyiben a megvásárolt termék minőségi hibás, az elvártnál gyengébb minőségű vagy rejtett hibával rendelkező, úgy a vásárlás (fogyasztói szerződés) hibás teljesítésnek minősül, amiért a Szolgáltató felelősséggel tartozik. Hibásnak minősülő teljesítés esetén az Ügyfél szavatossági jogát érvényesítheti, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján.

 

8.2. A törvény által biztosított szavatossági jogokon túlmenően a Szolgáltató, a termékeire garanciát vállal, melynek legfőbb érvényesítési feltétele a vásárlás igazolása és a garancialevél megléte. A termékek garanciális időtartamára vonatkozó információkat a Szolgáltató, az internetes oldalain közzé teszi.

 

 

8.3. A garanciális ügyintézés folyamata és feltételei:

 

 • A garanciális kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek (anyag-, munka) a Szolgáltatót terhelik.
 • Az Ügyfél a garanciális igényéről értesíti a Szolgáltatót, az érintett termék(ek) és a meghibásodás(ok) körülményeinek ismertetésével. Az Ügyfél ezen bejelentést megteheti a Szolgáltató internetes oldalain közzétett elérhetőségek bármelyikén. 
 • A termék megvizsgálását, javítását vagy szükséges cseréjét a Szolgáltató minden esetben a telephelyén végzi. 
 • Az Ügyfél, eredeti csomagolásban, megfelelő szállítási körülmények biztosításával eljuttatja a garanciális kötelezettség tárgyát képező terméket a Szolgáltató telephelyére, melynek címe: Dunakeszi Repülőtéri út 1. Amennyiben az Ügyfélnek nem áll módjában a garanciális terméket a Szolgáltatóhoz leszállítani vagy a szállítást egyéb úton megszervezni, úgy a szállítást, az Ügyfél kérésére a Szolgáltató lebonyolítja, de a szállítási költségek miden esetben az Ügyfelet terhelik. Hűtővel vagy kompresszorral ellátott termékek esetében a szállítás csak és kizárólag álló helyzetben történik. Amennyiben a termék nem a gyári csomagolásban kerül leszállításra, úgy a Szolgáltató a szállításból eredő sérülésekért és egyéb problémákért nem vállal felelősséget. 

 

 

 

 • A garancia nem vonatkozik karcolásra, elszíneződésre, normál használatból eredő kopásra, illetve szándékos vagy hanyagságból adódó sérülésekre, a használati utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekre, helytelen beszerelésből származó sérülésekre (abban az esetben, ha azt nem a Szolgáltató végezte), vagy rossz feszültségre történő csatlakozásból eredő sérülésekre. A garancia nem vonatkozik vegyi vagy elektrokémiai reakció által okozott sérülésekre, rozsdára, korrózióra vagy vízkárra, beleértve a vízvezetékrendszerben található túlzott mész (vízkő) által okozott sérüléseket, ill. a nem normális környezeti állapotok okozta sérüléseket. A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, kiegészítőkre, fogantyúkra funkció nélküli és díszítő elemekre. A garancia nem vonatkozik olyan hibákra és sérülésekre, amelyeket idegen tárgyak, vagy olyan adalékok, tisztítószerek, illetve a háztartási gép alkotórészeinek vagy az eredeti gyári tartozékoknak nem minősülő eszközök okoztak. A garancia nem vonatkozik továbbá a szűrők vagy a lefolyórendszer eltömődéséből adódó meghibásodásokra, véletlen sérülésekre, valamint olyan javításokra, melyeket nem a Szolgáltató végzett el, vagy ha nem eredeti alkatrészt használtak fel. Amennyiben az Ügyfél szállítja haza a megvásárolt terméket, a Szolgáltató nem felel semmilyen sérülésért, mely a szállítás során történt,

azonban ha Szolgáltató szállítja házhoz a terméket, az esetleges sérülésekért jótáll (de nem a jelen garancia alapján).

 

 

8.4. Egyéb, garanciát nem érintő, közvetett szolgáltatások

 

 A Szolgáltató a vízhálózati munkák, bekötések kapcsán a vízhálózat meghibásodásából, vízfolyásból eredő károkért, felelősséget nem vállal, az Ügyfelek biztosítása érdekében, ez irányú felelősség biztosítással rendelkezik. Esetleges, fent említett káresemény bekövetkeztekor, az erről készült jegyzőkönyv alapján a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a biztosítóval és kártérítési igényt nyújt be, azonban nem garantálja a kárösszeg biztosító általi kifizetését, mert az függ a biztosítási keret adott állapotától valamint a kártérítési igény jogosságának biztosító általi elbírálásától. Szolgáltató minden esetben javasolja az Ügyfeleinek az adott készüléket olyan kármentes helyre való telepítését, ahol az esetleges meghibásodások és problémák nem okozhatnak további károkat.

 

 

9. Számlázás, Fizetés és Átvételi rendelkezések

 

9.1. Számlázáshoz kapcsolódó feltételek:

 

 • A Szolgáltató a számlákat 8 napos fizetési határidővel bocsájtja ki, kivételt képeznek az írásos szerződés keretén belül kötött egyedi megállapodások, amelyek ettől eltérő fizetési határidővel rendelkeznek. 
 • A Szolgáltató zárt rendszerében kibocsájtott számlák aláírás és bélyegző nélkül is hitelesek. 
 • Folyamatos szolgáltatás esetén a számlázás időszakonként történik (pl. havonta egyszer), ilyenkor a teljesítés ideje megegyezik a fizetési határidővel (a 2007. évi CXXVII. törvény, Áfa törvény alapján).
 • Hibás számla estén, függetlenül attól, hogy adót befolyásoló adatokat kell korrigálni vagy sem, Szolgáltató az eredeti számlát sztornírozza és egy új számlát bocsájt az Ügyfél részére, melynek minden esetben az a feltétele, hogy Ügyfél az eredeti számlát postai úton a Szolgáltató címére visszajuttassa a Számviteli Törvényben meghatározott 1 hónapos határidőn belül
 • Ügyfél elfogadja, hogy bizonyos esetekben annak ellenére, hogy a Termékhez kapcsolódó szállító levelet egy a Szolgáltatóval kapcsolatban álló külsős cég állítja ki, az ehhez kapcsolódó számlát a Szolgáltató bocsájtja ki és a fizetési kötelezettség is a Szolgáltató felé teljesítendő.

 

9.2. Lehetséges fizetési módok:

 

Adásvétel esetében:

 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 •  
 • utánvéttel: fizetés az áru átvételekor készpénzben
 •  
 • banki átutalás előrefizetéssel: a termék leszállításának megkezdése előtt banki átutalással

 

Szolgáltatás igénybevétele esetén:

 • banki átutalással: havi rendszerességgel átutalásos számla ellenében
 • készpénzzel: amennyiben a szolgáltatáshoz termékvásárlás is kapcsolódik, annak átvételekor készpénzben is lehetséges

 

Banki átutalásnál kötelezően, a közlemény rovatba az átutaláshoz tartozó számla száma írandó.

 

 

  

9.3. Nyugtázás, egyéb átvételi elismervénynek minősülő formák

 

A Szolgáltató különféle átvételi hitelesítéseket alkalmaz, melyek mindegyikét az Ügyfél, magára nézve elfogadottnak tartja. 

 

 

A Szolgáltató által alkalmazott átvételi hitelesítések a következőek:

 

 • A Szolgáltató által kiállított Szállítólevél jóváhagyása
 • Szolgáltató által megbízott külső cég átvételi bizonylatának jóváhagyása

 

10. Adatváltozás bejelentési kötelezettség

 

Ügyfél a Szolgáltatóval köteles legfeljebb 8 munkanapon belül minden olyan változást közölni, mely a Termékek igénybevételével összefügg, és azokra kihat, az Ügyfél elérhetőségeire szintén vonatkozóan. Szolgáltató a személyes adatokat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, az erre vonatkozó részletek az Adatvédelmi Nyilatkozatban megtekinthetőek, mely megtalálható a Szolgáltató internetes oldalán.

  

 

 1. A Ronaqua Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó bérleti szerződés tervezetei és azok jelen Üzletszabályzatába foglalt Általános Szerződési Feltételei 

 

 1. Bérleti Szerződés tervezet -

Általános megállapodási feltételek Ásványvíz adagoló készülék(ek) folyamatos bérlésére

 

 1. Szerződéses feltételek

 

 1. A Szolgáltató és az Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek) megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a tulajdonát képező/használatában álló, a szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) tételesen felsorolt Bérleményeket/használati eszközöket (a továbbiakban: Bérlemények) az Ügyfél részére bérbe adja, az Ügyfél a Bérleményeket a Szerződésben írt feltételekkel, bérleti díj ellenében bérbe veszi. A Bérlemények Ügyfél részére történő átadása úgy történik, hogy azokat a Szolgáltató, a Mellékletben feltüntetett,- a Felek által közösen kijelölt helye(ke)n, üzembe helyezi. 
 2. A Szerződés csak a Felek közös megállapodásával és kizárólag írásban módosítható.

 

 1. Fizetési feltételek

 

Az Ügyfél a Bérlemények használatáért a Szolgáltató részére bérleti díjat fizet, melynek összege a Mellékletben meghatározott és melyet a mindenkor érvényben lévő ÁFA kulcs alapján számított ÁFA terhel. A bérleti díj havonta előre fizetendő banki átutalással, csekkes befizetéssel vagy készpénzzel. 

 

 1. Jogok, kötelezettségek

 

 1. Az Ügyfelet a Szerződés időtartama alatt kizárólag a Bérlemények szerződés szerinti használati joga illeti meg, azt bérbe tovább nem adhatja, használati / üzemeltetési jogát harmadik személynek egyéb jogcímen át nem engedheti, továbbá azt meg nem terhelheti és harmadik személynek biztosítékul nem adhatja. 

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által a Bérleményen elhelyezett gyári számot jelző címkét az eredeti helyén tartani és annak mindenkori olvasható és tiszta állapotáról gondoskodni. 

 

 

Ha az Ügyfél bármely fenti kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Bérlemény(eke)t az Ügyfél költségére leszerelni és elszállítani.  Az Ügyfél közvetlenül és korlátlanul felel mindazokért a károkért, amelyek a fenti kötelezettségei megszegése nélkül nem következtek volna be. 

 1. Az Ügyfél saját költségén biztosítja az üzemeltetéséhez szükséges egyfázisú elektromos áramot, valamint az irányadó szabványokban, rendeletekben előírt tűz és érintésvédelmi, szabványossági és létesítés biztonsági előírásoknak megfelelően kivitelezett villamoshálózati csatlakozást. A csatlakozás műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését, annak a jogszabályokban előírt időszakos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát ugyancsak az Ügyfél köteles elvégeztetni.
 2.  Ügyfél a bérlemény telepítésekor köteles betartani a használati utasítást, valamint a vonatkozó tűz- és érintésvédelmi előírásokat. A Berendezés kizárólag olyan helyiségbe telepíthető, ahol az esetleges meghibásodásból eredő vízfolyás károsodást nem okoz. A vízfolyásból származó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

11.1.3.4. Az Ügyfél saját költségén köteles gondoskodni a Bérlemények üzemeltetéséről, azok tisztasági és esztétikai állapotának megtartásáról, valamint a rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételekről. A berendezések higiéniai tisztítása, amely a Szolgáltatótól külön díjazás ellenében megrendelhető, 6 havonta javasolt, melynek elmaradásából vagy a nem szakszerű tisztításából eredő bárminemű károkért vagy egyéb következményért a Szolgáltató nem felel, a fertőtlenítés és higiéniai tisztítás kizárólag az Ügyfél felelőssége. 

11.1.3.5. A Bérlemények karbantartását, javítását, továbbá azok – Ügyfél kérésére történő – áthelyezését és ismételt beüzemelését, a Szolgáltató végzi. Ezen szolgáltatások díjáról a Szolgáltató, az Ügyfél kérésre tájékoztatást ad.

11.1.3.6. A Bérleményeket, vagy azok bármely részét, tartozékát az Ügyfél, a Szerződés Mellékletében rögzített, közösen kijelölt helyről másik helyre – a Szerződés valamennyi előírásának betartásával – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezheti át. A Bérlemények külső megjelenését az Ügyfél nem változtathatja meg. Ha az Ügyfél a bármely fenti kötelezettségét megszegi a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Bérleményeket az Ügyfél költségére leszerelni és elszállítani.

11.1.3.7. A Szolgáltató biztosítja a Bérleményekhez szükséges töltő- és segédanyagokat, illetve azok cseréjét, azonban ezen termékek ellenértékét az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

11.1.3.8. Gazdálkodó szervezet esetén az Ügyfél kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy Szolgáltató illetve megbízottja, az Ügyfél üzleti idejének időtartama alatt bármikor, előzetes bejelentés nélkül is, de a belépés és az ott tartózkodás szabályainak betartásával ellenőrizze a Bérlemények rendeltetés, illetve szerződésszerű használatát/üzemeltetését és elvégezze a szükséges karbantartási, javítási munkákat.

11.1.3.9. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató képviselőjét a Bérlemények meghibásodásáról, illetve egyéb károsodásáról ideértve annak eltulajdonítását is. Köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni a már bekövetkezett károk csökkentése, valamint a további károk megakadályozása érdekében. Az értesítés, valamint a kárenyhítés és kárelhárítás elmaradásából, késedelmes mivoltából eredő károk az Ügyfelet terhelik.  A Szerződés hatálya alatt, minden, a Bérleményeket ért és esetleges biztosítással nem fedezett kárért – ideértve a rongálással és a Bérlemények eltulajdonításával okozott károkat is – az Ügyfél a felelős, melyeket köteles közvetlenül a Szolgáltató felé megtéríteni.

11.1.3.10. A Határozatlan időtartamra kötött szerződés esetében, a Szerződést bármelyik Fél a másik

Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30, azaz harminc napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.

11.1.3.11. Ha bármelyik Fél a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, akkor a sérelmet szenvedett Fél a szerződésszegő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az estben, ha a szerződésszegő Fél a szerződéses kötelezettségének a sérelmet szenvedett Fél felhívásában megadott határidőn belül sem tesz eleget, illetve a szerződésszerű állapotot nem állítja helyre.

11.1.3.12. A Felek minden külön nyilatkozata nélkül megszűnik a Szerződés, ha az Ügyfél ellen csőd, felszámolási-, végelszámolási eljárás indul, vagy az illetékes cégbíróság vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását rendeli el, egyéni vállalkozó esetében, ha a vállalkozó a vállalkozási engedélyét visszaadta, azt visszavonták, illetve ha az Ügyfélnek a Mellékletben rögzített felállítási helyekre vonatkozó használati joga megszűnik.  

11.1.3.13. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, az Ügyfél a megszűnés időpontjában köteles a Bérleményeket a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni és biztosítani, hogy a Bérbeadó képviselője, az általa megjelölt időpontban azokat leszerelje és elszállítsa. Ha az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató minden törvényes eszközt igénybe vesz a fenti jogai érvényesítése végett. Ennek költségeit, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt a Szolgáltató oldalán felmerült egyéb költségeket és károkat az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Bérleményeket azért nem tudta leszerelni és elszállítani, mert a helyszín a megadott időpontban zárva volt és sem az Ügyfél, sem a képviselője nem volt fellelhető, a leszerelés és elszállítás, valamint az eljárással felmerült egyéb költségek ugyancsak az Ügyfelet terhelik.

11.1.3.14. Bármilyen hűségnyilatkozat vállalása esetén, a Szolgáltató a Mellékletben feltűntetett bérleti árakat a Szerződés időtartama alatt nem módosíthatja, Ügyfél viszont vállalja, hogy amennyiben a Szerződést a hűségnyilatkozat idején belül kívánja felmondani, abban az esetben kötbér megfizetésére köteles.  A kötbér összege a hűségnyilatkozat lejártáig hátralévő hónapok és a bérletben álló Bérlemény (ek) Mellékletben rögzített bérleti díjának szorzatából számolandó, melynek megfizetésére az Ügyfél, a Szerződés aláírásával, a Szerződés megszüntetésétől számított 30 naptári napon belül kötelezi magát.

11.1.3.15. A Szerződés főoldalán rögzített, egyes termék csomagra vállalt (a továbbiakban: Csomag) hűségnyilatkozat esetén Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a hűségnyilatkozat időtartama alatt, a  Csomago(ka)t alacsonyabb értékűre váltani kívánja, a hűségnyilatkozat lejártáig, a Szerződés főoldalán megjelölt, módosítás előtti Csomaghoz tartozó,- Mellékletben meghatározott havi díj megfizetésére köteles. Magasabb értékű Csomag váltás esetén, az Ügyfél a magasabb értékű, módosított Csomaghoz tartozó havi díj megfizetésére köteles.

11.1.3.16. Amennyiben fennálló hűségnyilatkozattal rendelkező szerződés esetén az Ügyfél bármely fenti pontnak nem tesz eleget és Szolgáltató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felbontani, abban az esetben Ügyfél köteles Szolgáltató részére a 11.1.3.14.-es pontban megfogalmazott kötbért megfizetni.

 

 

11.2. Bérleti Szerződés tervezet-

Általános megállapodási feltételek Hálózati Vízadagoló készülék(ek) folyamatos bérlésére 

 

 

 

11.2.1. Szerződéses feltételek

 

11.2.1.1. A Szolgáltató és az Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek) megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a tulajdonát képező/használatában álló, a szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) tételesen felsorolt

Bérleményeket/használati eszközöket (a továbbiakban: Bérlemények) az Ügyfél részére bérbe adja, az Ügyfél a Bérleményeket a Szerződésben írt feltételekkel, bérleti díj ellenében bérbe veszi. A Bérlemények a Mellékletben feltüntetett,- a Felek által közösen kijelölt helye(ke)n az Ügyfél részére történő átadása,  az üzembe helyezését követően átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, melynek időpontja  a Szolgáltató általi számlázás kezdete. 

11.2.1.2. A Szerződés csak a Felek közös megállapodásával és kizárólag írásban módosítható.

  

11.2.2. Fizetési feltételek

 

Az Ügyfél a Szolgáltató részére bérleti díjat fizet a Bérlemények használatáért, melyet a kapcsolódó Melléklet tartalmaz.  A bérleti díj havonta előre fizetendő banki átutalással, 8 napos fizetési határidővel, vagy csekkes befizetéssel. 

 

11.2.3. Jogok, kötelezettségek

11.2.3.1. Az Ügyfelet a Szerződés időtartama alatt kizárólag a Bérlemények szerződés szerinti használati joga illeti meg, azokat bérbe tovább nem adhatja, használati/üzemeltetési jogát harmadik személynek egyéb jogcímen át nem engedheti, továbbá azt meg nem terhelheti és harmadik személynek biztosítékul nem adhatja.   

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által a Bérleményen elhelyezett gyári számot jelző címkét az eredeti helyén tartani és annak mindenkori olvasható és tiszta állapotáról gondoskodni. 

11.2.3.2. Az Ügyfél saját költségén biztosítja az üzemeltetéséhez szükséges egyfázisú elektromos áramot, valamint az irányadó szabványokban, rendeletekben előírt tűz és érintésvédelmi, szabványossági és létesítés biztonsági előírásoknak megfelelően kivitelezett villamoshálózati csatlakozást. A csatlakozás műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését, annak a jogszabályokban előírt időszakos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát ugyancsak az Ügyfél köteles elvégeztetni. Ügyfél a bérlemény telepítésekor köteles betartani a használati utasítást, valamint a vonatkozó tűz- és érintésvédelmi előírásokat.

A Berendezés kizárólag olyan helyiségbe telepíthető, ahol az esetleges meghibásodásból eredő vízfolyás károsodást nem okoz. A vízfolyásból származó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

11.2.3.3. Az Ügyfél saját költségén köteles gondoskodni a Bérlemények üzemeltetéséről, azok tisztasági és esztétikai állapotának megtartásáról, valamint a rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételekről. A Berendezések higiéniai tisztítását és szűrő betétéinek cseréjét a Szolgáltató 6 havonta automatikusan elvégzi. Ezen munkálatok szükségességéről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet és elvégzéséhez időpontot egyeztet.

11.2.3.4. A Szolgáltató elvégzi a vízhálózati rendszerre történő, előre kiépített csapleállásra való telepítést, amelynek díja előzetes felmérés alapján kerül megállapításra. Ezen költséget a Szolgáltató, a Berendezések telepítése után számlázza ki, melyet az Ügyfél köteles egy összegben megfizetni.  Amennyiben a telepítési helyiség nem az Ügyfél tulajdonát képezi, Ügyfél kötelezettsége a munkálatok elvégzéséhez a tulajdonos engedélyét kérnie.

11.2.3.5. A Bérlemények karbantartását, javítását, továbbá azok – Ügyfél kérésére történő – áthelyezését és ismételt beüzemelését, a Szolgáltató végzi. Ezen szolgáltatások díjáról a Szolgáltató, az Ügyfélkérésre tájékoztatást ad.

11.2.3.6. A Bérleményeket, vagy azok bármely részét, tartozékát az Ügyfél, a Szerződés Mellékletében rögzített, közösen kijelölt helyről másik helyre – a Szerződés valamennyi előírásának betartásával – kizárólag a Szolgáltató jegyzőkönyvben rögzített közreműködésével vagy előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezheti át. A Bérlemények külső megjelenését az Ügyfél nem változtathatja meg. Ha az Ügyfél bármely fenti kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Bérleményeket az Ügyfél költségére leszerelni és elszállítani.

11.2.3.7. A Szolgáltató biztosítja a Bérleményekhez szükséges töltő– és segédanyagokat, illetve azok cseréjét, azonban ezen termékek ellenértékét az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

11.2.3.8. Gazdálkodó szervezet esetén az Ügyfél kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy Szolgáltató, illetve megbízottja az Ügyfél üzleti idejének időtartama alatt (munkanapokon 7-15 óra között) bármikor, előzetes bejelentés nélkül is, de a belépés és az ott tartózkodás szabályainak betartásával ellenőrizze a Bérlemények rendeltetés–, illetve szerződésszerű használatát/ üzemeltetését és elvégezze a szükséges karbantartási, javítási munkákat.

11.2.3.9. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató képviselőjét a Bérlemények meghibásodásáról, illetve egyéb károsodásáról, ideértve annak eltulajdonítását is. Köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni a már bekövetkezett károk csökkentése valamint a további károk megakadályozása érdekében. Az értesítés, valamint a kárenyhítés és kárelhárítás elmaradásából, késedelmes mivoltából eredő károk az Ügyfelet terhelik.  A Szerződés hatálya alatt, minden, a Bérleményeket ért és esetleges biztosítással nem fedezett kárért – ideértve a rongálással és a Bérlemények eltulajdonításával okozott károkat is – az Ügyfél a felelős, melyeket köteles közvetlenül a Szolgáltató felé megtéríteni.

11.2.3.10. Szolgáltató vállalja, hogy a Bérlemények meghibásodásának bejelentésétől számított 5 munkanapon belül elhárítja a hibát.

11.2.3.11. A Határozatlan időtartamra kötött szerződés esetében a Szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 azaz harminc napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.

11.2.3.12. Ha bármelyik Fél a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, akkor a sérelmet szenvedett Fél a szerződésszegő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az estben, ha a szerződésszegő Fél a szerződéses kötelezettségének a sérelmet szenvedett Fél felhívásában megadott határidőn belül sem tesz eleget, illetve a szerződésszerű állapotot nem állítja helyre. 

 

11.2.3.13. A Felek minden külön nyilatkozata nélkül megszűnik a Szerződés, ha az Ügyfél ellen csőd, felszámolási-, végelszámolási eljárás indul, vagy az illetékes cégbíróság vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását rendeli el, egyéni vállalkozó esetében, ha a vállalkozó a vállalkozási engedélyét visszaadta, azt visszavonták, illetve ha az Ügyfélnek a Mellékletben rögzített felállítási helyekre vonatkozó használati joga megszűnik.  

11.2.3.14. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél a megszűnés időpontjában köteles a Bérleményeket a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni és biztosítani, hogy a Bérbeadó képviselője, a Felek által egyeztetett időpontban azokat leszerelje és elszállítsa. Amennyiben Ügyfél az egyeztetett időpontban a Bérleményeket nem adja át, vagy azok leszerelését ellehetetleníti (ide értve azt az esetet, ha a Szolgáltató a Bérleményeket azért nem tudta leszerelni és elszállítani, mert a helyszín a megadott időpontban zárva volt és sem az Ügyfél, sem a képviselője nem volt fellelhető), köteles az eredménytelen kiszállás költségét megfizetni. Ha az Ügyfél ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, a Szolgáltató minden törvényes eszközt igénybe vesz a fenti jogai érvényesítése végett. Ennek költségeit, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt a Szolgáltató oldalán felmerült egyéb költségeket és károkat az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, amikor a szerződés megszüntetésére Ügyfélnek felróható okból, azonnali hatályú felmondás keretében kerül sor, a leszerelés és elszállítás, valamint az eljárással felmerült egyéb költségek ugyancsak az Ügyfelet terhelik. Határozott időtartamú szerződés megszűnése vagy határozatlan időtartamra kötött szerződés normál felmondással történő megszüntetése esetén – amennyiben az első kiszállás eredményes - a leszerelés és az elszállítás díjtalan.

11.2.3.15. Hűségnyilatkozat esetén, a Szolgáltató a feltűntetett bérleti árakat a Szerződés időtartama alatt nem módosíthatja. Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Szerződést a hűségnyilatkozat idején belül kívánja felmondani, abban az esetben kötbér megfizetésére köteles.  A kötbér összege a hűségnyilatkozat lejártáig hátralévő hónapok és a bérletben álló Bérlemény(ek) Mellékletben rögzített bérleti díjának szorzatából számolandó, melynek megfizetésére az Ügyfél a Szerződés aláírásával, a Szerződés megszüntetésétől számított 30 naptári napon belül kötelezi magát.

11.2.3.16. Hűségnyilatkozat vállalása esetén Ügyfél továbbá vállalja, hogy amennyiben a hűségnyilatkozat időtartama alatt a Mellékletben meghatározott Bérlemények számát csökkenteni, és/vagy a Bérlemények típusát alacsonyabb értékűre változtatni kívánja, a hűségnyilatkozat lejártáig, a módosítás előtti,- Mellékletben meghatározott Bérlemények utáni bérleti díj megfizetésére köteles.  A Bérlemények számának növelése és/vagy magasabb értékű típusváltoztatása esetén, az Ügyfél a módosított,- Melléklet szerinti Bérlemények utáni bérleti díj megfizetésére köteles.

 

 

11.2.3.17. Amennyiben fennálló hűségnyilatkozattal rendelkező szerződés esetén az Ügyfél bármely fenti pontnak nem tesz eleget és Szolgáltató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felbontani, abban az esetben Ügyfél köteles Szolgáltató részére a 11.2.3.15.-ös pontban megfogalmazott kötbért megfizetni.

11.2.3.18. Ügyfél hozzájárulását adja nevének közlését, a Szolgáltató által publikusan is megjeleníthető referencia listájában.

 

 

12. Vélemények, panaszkezelés

 

A Szolgáltató célja, a Webshop működésének és kiszolgálásának a sikere, melynek kialakításában, felmérésében leginkább az Ügyfelek segíthetik munkáját. A Szolgáltató elérhetőségein érkező információk, vélemények alapján folyamatosan figyelemmel kíséri az Ügyfelek pozitív és negatív véleményeit, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit és az esetleges reklamációkat. Az Szolgáltató reméli, hogy a Webshop működésével és választékával, valamint a szolgáltatásaival az Ügyfél elégedett lesz, és további érdeklődésre számíthat.

 

13. Hírlevél

 

Megrendeléstől függetlenül mind a látogatók mind a megrendelők feliratkozhatnak a Szolgáltató hírlevél-küldő szolgáltatására, melynek célja, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

 

14. Kintlévőség kezelés, behajtás

 

A Szolgáltató igyekszik az Ügyfél fizetési problémáját a tőle elvárható módon, megértően és megoldásra ösztönzően kezelni, ezért késedelemben lévő tartozás esetén, egyedi megállapodás keretén belül lehetőséget ad azon Ügyfelek számára, akik a tartozásuk rendezésére vonatkozóan maximális hajlandóságot mutatnak, a kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos körülmények könnyítésére, a határidők meghosszabbítására és vagy esetleges részletfizetési engedményekre.

 

 

14.1. Fizetési határidők elmulasztása és nemfizetés esetén alkalmazott eljárásrend

 

A Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja az Ügyfelet a késedelmes fizetés estén alkalmazott eljárásmódról, hogy a fizetési határidők betartásával a további kellemetlenségeket és költség terheket elkerülhesse.

 

 

 • Fizetési emlékeztető:

Szolgáltató a számlákon szereplő fizetési határidőhöz képest minimum 20 napos késedelemben lévő tartozás esetén fizetési emlékeztetőt küld, amelyet postázhat a következő számlával együttesen vagy magában.

 

Amennyiben Ügyfél a tartozását a fizetési emlékeztető kibocsátásának dátumát megelőzően rendezte, úgy a fizetési emlékeztető tárgytalannak tekintendő.

 

 • Fizetési felszólítás:

Amennyiben Ügyfél a díjfizetési kötelezettségének a fizetési emlékeztető ellenére sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató tértivevényes fizetési felszólítót küld az Ügyfélnek, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítja, hogy tartozását a fizetési felszólító kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg. Amennyiben az Ügyfél a tartozását e fizetési felszólítás ellenére sem rendezi, úgy a Szolgáltató a felszólítást megismétli az első felszólítás feltételeivel és módjával azonos módon.

 

 • Szolgáltatás felfüggesztés, kapcsolatfelvétel:

Eredménytelen fizetési felszólítást követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a rendelkezésre álló elérhetőségek valamelyikén és megállapodást köt Ügyféllel a tartozás rendezésére vonatkozóan. Szolgáltató, amennyiben az egyeztetés alapján szükségesnek látja, úgy megteszi a szolgáltatás felfüggesztésére, felmondására vonatkozó intézkedéseket.

 

 • Jogi eljárás indítása:

A tartozás eredménytelen beszedése esetén a Szolgáltató fizetési meghagyás kibocsájtását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be, vagy végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezi az Ügyfél, továbbiakban, mint Adós ellen. A Szolgáltató jogosult minden, az Adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésnek érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni.

 

 

 

 

14.2. Eljárás Jogtalan Eltulajdonítás esetén:

 

Az Ügyfél a Szolgáltató tulajdonát képező, bérleti szerződés keretén belül bérbe kapott használati eszközöket, továbbiakban, mint Bérleményeket a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, köteles a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni és biztosítani, hogy a Szolgáltató képviselője, az általa megjelölt időpontban azokat leszerelje és elszállítsa. Az Ügyfél, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagyon elleni bűncselekményt, Jogtalan Eltulajdonítást követ el. Jogtalan eltulajdonítás esetén a Szolgáltató rendőrségi feljelentést tesz, bírósághoz fordul és igénybe vesz minden törvényes eszközt a fenti jogai érvényesítése végett. Ennek költségeit, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt a Szolgáltató oldalán felmerült egyéb költségeket és károkat beleértve a leszerelés és elszállítás költségét az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

  

 

15. Záró rendelkezések

 

A Szolgáltató és az Ügyfél arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Rendezetlen jogviták esetében mind a Szolgáltató mind az Ügyfél jogosult fellebbviteli szervhez vagy az illetékes bírósághoz jogorvoslatért fordulni (Eht 138. § (2) c)).

A Szolgáltató és az Ügyfél közt létrejött szerződés(ek)ben nem szabályozott kérdésekre a jelen Üzletszabályzat Általános szerződési feltételei, a Magyar Köztársaságban mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági eljárások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató az Üzletszabályzatot Internetes honlapján (www.ronaqua.hu) közzéteszi.